Algemene voorwaarden A&A Bakkerijadvies B.V. te IJsselstein

 

Artikel 1- Algemeen 

1.1 A&A Bakkerijadvies B.V., gevestigd in (3401MN) IJsselstein aan het adres Boerhaaveweg 36, KvK nummer 81903987, hierna genoemd: A&A. 
1.2 De (rechts-)persoon aan wie A&A aanbiedingen, offertes of prijsopgaven doet en met wie zij overeenkomsten sluit of overige rechtsbetrekkingen heeft, hierna te noemen: opdrachtgever.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van A&A en op alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen die A&A en opdrachtgever aangaan met betrekking tot leveringen en diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. 
2.2 Toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden worden door A&A uitdrukkelijk van de hand gewezen en niet aanvaard.

 

Artikel 3 – Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen, offertes of prijsopgaven van A&A zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 
3.2 Een overeenkomst komt tot stand indien en voor zover A&A de opdracht van opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard of indien door A&A uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. Als datum voor de totstandkoming van de overeenkomst geldt de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging respectievelijk de eerste dag van feitelijke uitvoering van de opdracht door A&A.
3.3 Aanvullende en afwijkende bepalingen in de opdracht ten opzichte van de aanbieding, offerte of prijsopgave zijn voor A&A te allen tijde slechts bindend, indien en voor zover voornoemde bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door A&A zijn geaccepteerd.

 

Artikel 4- Prijzen en kosten

4.1 Alle prijzen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, gelden af magazijn van A&A, en exclusief kosten en BTW. 
4.2 Reiskosten, voorrijkosten, arbeidskosten en materiaalkosten worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht. 
4.3 A&A behoudt zich het recht voor om extra arbeidskosten in rekening te brengen indien A&A naar haar oordeel genoodzaakt is de werkzaam-heden uit te voeren buiten de reguliere werkuren en/of in bijzondere omstandigheden (urgentiekosten).
4.4 Indien na de datum van het uitbrengen van de aanbieding, offerte of prijsopgave danwel totstandkoming van de overeenkomst en voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, zich niet-ongebruikelijke kostprijs-verhogende omstandigheden voordoen, is A&A gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
4.5 In geval van annulering door de opdrachtgever is A&A gerechtigd tot een bedrag van 15% van het orderbedrag, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding, door te berekenen aan de opdrachtgever.

 

Artikel 5 – Levertijd

5.1 De levertijd, waaronder mede wordt verstaan de termijn voor de door A&A te verrichten werkzaamheden, vangt aan op de dag vermeld in de schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel op het moment van totstandkoming van de overeenkomst, tenzij sprake is van b of c hierna, dan vangt de levertijd op een later tijdstip aan. 
5.2 Indien voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens, tekeningen etc. noodzakelijk zijn, dan wel bepaalde formaliteiten vereist zijn, gaat de levertijd in op het moment dat alle gegevens in het bezit van A&A zijn en/of alle formaliteiten zijn vervuld. 
5.3 Indien door A&A een eerste betaling wordt verlangd begint de levertijd te lopen na ontvangst van de betaling. 
5.4 De door A&A opgegeven levertijden zijn niet fataal en steeds vrijblijvend. Het enkele verstrijken van de termijn levert nog geen verzuim op.
5.5 Bij overmacht aan de zijde van A&A wordt de termijn van levering opgeschort zolang de overmacht voortduurt. Onder overmacht wordt mede verstaan alle omstandigheden die naar maatschappelijke opvattingen niet aan A&A te wijten zijn.

 

Artikel 6 – Montage, installatie, service en onderhoud

6.1 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat tijdig en op de juiste wijze wordt voldaan aan de noodzakelijke faciliteiten, voorzieningen en voorwaarden voor de door A&A uit te voeren werkzaamheden en leveringen voor zover van toepassing. 
6.2 Deze voorzieningen en overige in dit kader uit te voeren activiteiten komen te allen tijde voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Aflevering

7.1 De producten worden geacht te zijn geleverd nadat de producten het magazijn van A&A hebben verlaten dan wel wanneer A&A de opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld dat de producten ter verzending gereed staan, onverminderd de gehoudenheid van A&A tot nakoming van montage-, installatie-, service- en onderhoudsverplichtingen. 
7.2 Indien aflevering in gedeelten geschiedt, gelden de afzonderlijke partijen op zichzelf als geleverd.

 

Artikel 8 – Risico en eigendomsvoorbehoud

8.1 Het risico gaat op opdrachtgever over op het tijdstip van aflevering in de zin van artikel 6. 
8.2 Het risico van producten die A&A ter bewerking, reparatie, inspectie of opslag houdt, is behoudens ingeval uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen voor de opdrachtgever. 
8.3 De eigendom van geleverde producten gaat eerst over op de opdrachtgever, indien en zodra deze aan alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst heeft voldaan. Onder verplichtingen wordt mede verstaan betaling van het volledige factuurbedrag.
8.4 Opdrachtgever is ondanks het eigendomsvoorbehoud gerechtigd de geleverde producten te gebruiken binnen de normale bedrijfsuitoefening. 
8.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd de producten te vervreemden, te verpanden, dan wel op enigerlei andere wijze aan derden over te dragen of in zekerheid te geven zolang zij de eigendom daarvan nog niet heeft.
8.6 Opdrachtgever is verplicht A&A terstond schriftelijk op de hoogte te stellen als derden rechten kunnen uitoefenen op onder eigendoms-voorbehoud geleverde producten.

 

Artikel 9 – Betaling

9.1 Facturen dienen te worden betaald volgens op de factuur vermelde betalingscondities, binnen veertien dagen na factuurdatum of contant bij aflevering. Betaling dient te geschieden zonder enige korting en/of verrekening en/of opschorting.
9.2 De opdrachtgever die niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldag van de factuur de alsdan geldende wettelijke handelsrente aan A&A verschuldigd.
9.3 Alle kosten die A&A moet maken om de factuur/facturen te incasseren worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 1.000.
9.4 A&A houdt zich het recht voor de werkzaamheden en/of leveringen op te schorten totdat opdrachtgever volledig aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 10 – Ontbinding

10.1 Onverminderd de voorgaande bepalingen en het recht van A&A op schadevergoeding, is A&A gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder gerechtelijke tussenkomst of ingebrekestelling en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, op te schorten of te herzien, indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de naleving van zijner verplichtingen, overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn bedrijf aan een derde overdraagt of in liquidatie treedt of indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd. 
10.2 Alle kosten die A&A in de hiervoor genoemde gevallen moet maken, komen ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 11 – Inspectie en reclame

11.1 Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst, dan wel onmiddellijk na afronding van de door A&A uitgevoerde werkzaamheden, te (doen) inspecteren. 
11.2 Eventuele reclames over gebreken aan producten en/of (onvolledig of niet juist) uitgevoerde werkzaamheden dienen uiterlijk binnen acht dagen daarna (ontvangst dan wel na afronding van de door A&A uitgevoerde werkzaamheden), schriftelijk aan A&A te worden medegedeeld, onverminderd het hierna bepaalde.
11.3 Gebreken die niet binnen voornoemde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk doch uiterlijk binnen acht dagen na de latere constatering, schriftelijk aan A&A te worden gemeld.
11.4 Geringe afwijkingen met gebruikelijke toleranties zullen voor opdracht-gever geen grond kunnen vormen voor reclamering.
11.5 Indien reclamering niet plaatsvindt binnen de in dit artikel gestelde termijnen, verliest opdrachtgever elke aanspraak ter zake van die gebreken en/of (onvolledig of niet juist) uitgevoerde werkzaamheden.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid 

12.1 A&A garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten gedurende de garantieperiode. Voor de geleverde apparaten is de garantieperiode 12 maanden na aflevering. 
12.2 De garantieverplichting van A&A bestaat uit reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, door toezending van een onderdeel ter vervanging, of door volledige creditering van het gebrekkige product, ter beoordeling en keuze van A&A. Alle kosten die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals transport, reis- en verblijfkosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
12.3 Voor producten door A&A van derden betrokken, gelden de door deze derden gestelde garantiebepalingen.
12.4 De aansprakelijkheid van A&A is beperkt tot nakoming van de garantieverplichtingen.
12.5 A&A is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan zaken of personen van opdrachtgever als gevolg van door A&A verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten van welke aard dan ook in het kader van deze of daarmee samenhangende overeenkomsten, behoudens het geval dat sprake is van aan A&A toe te rekenen opzet of grove schuld en met inachtneming van de garantieverplichtingen. 
12.6 Onder schade wordt mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, behoudens voor zover op A&A een rechtsplicht rust of ingeval A&A voor voornoemde risico’s verzekerd is. 
12.7 In geen geval gaat de aansprakelijkheid van A&A verder dan hetgeen uit de bepalingen van deze overeenkomst voortvloeit, tot maximaal het bedrag dat de verzekering ter zake uitkeert.
12.8 Indien en voor zover A&A, ondanks voorgaande artikelen, toch aansprakelijk wordt gehouden in enig geval, is onze aansprakelijkheid jegens opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de inkoopwaarde van de desbetreffende contractsom, exclusief omzetbelasting.
12.9 Opdrachtgever vrijwaart A&A en stelt A&A schadeloos voor alle kosten, schaden en interesten, die voor A&A mochten zijn ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op A&A ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden bij of in het kader van uitvoering van de opdracht, waarvoor A&A ingevolge deze voorwaarden tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk is.
12.10 Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een tijdige (wettelijke) inspectie en/of keuring van de door A&A geleverde, gemonteerde en/of in onderhoud of service zijnde producten.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

13.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en A&A waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en A&A waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de rechtbank Midden-Nederland, tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll naar top